ปรับขนาดอักษร

3 ตุลาคม ร.ศ. 117

กรมหมื่นพิทยลาภพฤฒิธาดา เสนาบดีกระทรวงวัง รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า ธรรมเนียมบาดหมายแต่ก่อนสำหรับการพระราชพิธีฤาการเสด็จพระราชดำเนินทั้งปวง การกำหนดเวลาเป็นแต่เจ้าพนักงานกำหนดไปโดยลำพัง มักเคลื่อนคลาดกระทำให้ผู้น้อยต้องมาคอยเสียเวลาการงานอยู่นานๆ บางทีพระราชกำหนดเวลาที่แน่นอนให้เจ้าหน้าที่ทั้งปวงมักเลินเล่อเข้าใจเสียว่าเป็นเวลาที่เจ้าพนักงานหมายให้มา คงจะต้องมาคอยนานๆ ก็มักเฉื่อยแฉะจนเสด็จพระราชดำเนินออกก็ยังไม่พรักพร้อมก็มี ทุกวันนี้พระราชกรณียกิจก็มีมากขึ้นกว่าแต่ก่อนเป็นอันมาก ทั้งราชการในหน้าที่ต่างๆ ก็ทวีมากขึ้นทุกกระทรวงทุกกรมตามความเจริญของบ้านเมืองสมควรที่จะตั้งพระราชนิยมในเรื่องเวลาราชการในพระราชสำนักนี้ขึ้นไว้ให้เป็นการแน่นอน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งพระราชนิยมขึ้นไว้ว่า

          ข้อ 1ถ้ามีการพระราชพิธีฤาการเสด็จพระราชดำเนินอันใดที่ควรมีกำหนดเวลาได้ให้เสนาบดีกระทรวงวัง ร่างหมายกำหนดเวลากราบบังคมทูลพระกรุณาก่อนจงทุกครั้ง ยกเสียแต่เป็นการที่ไม่เสด็จพระราชดำเนิน ให้เสนาบดีกระทรวงวังกำหนดโดยลำพังฤาเป็นการที่ไม่สามารถจะกำหนดเวลาแน่ได้ ก็ให้หมายกำหนดแต่เช้าฤาบ่ายเย็น อย่ากำหนดโมงให้เข้าใจผิดไป

          ข้อ 2 เมื่อโปรดเกล้าฯ ตามเวลาที่กำหนดนั้นฤาทรงแก้ไขประการใดแล้ว ให้กระทรวงวังบอกหมายตามกำหนดเวลานั้นโดยตรง ไม่ต้องบอกเผื่อล่วงหน้าไว้

          ข้อ 3ให้ผู้มีหน้าที่ทั้งปวงฟังเวลาตามหมายกระทรวงวังเป็นเวลาที่แน่นอน ให้มากระทำการฤาคอยกระทำการตามน่าที่ให้พร้อมแต่ก่อนกำหนดเวลาในหมายนั้นจงทุกหน้าที่

          ข้อ 4ถ้าเจ้าหน้าที่ใดขาดหน้าที่อันสำคัญจนการนั้นบกพร่องไป ให้เจ้าพนักงานกระทรวงวังจนน่าที่อันขาดฤาไม่ทันเวลานั้นไว้ แลวินิจฉัยตามการที่ขาดสำคัญแลมีสู้จะสำคัญ

          ข้อ 5ถ้าเป็นแต่ขาดมิสู้สำคัญให้เป็นแต่จดหมายเหตุลงไว้ สำหรับกระทรวงวังพบ ให้ปรากฏว่า เจ้าหน้าที่นั้นกระทำผิดพระราชนิยมครั้งนั้นๆ ฤาต่อว่าเจ้ากระทรวงพบเป็นการตักเตือนไว้

          ข้อ 6ถ้าขาดสำคัญจนถึงควรต้องเกาะ ก็ให้เสนาบดีกระทรวงวังสั่งให้เกาะตามธรรมเนียมเดิม

          ข้อ 7ถ้าขาดสำคัญจนถึงควรตัดเงินเดือนบ้างเล็กน้อยฤามีโทษสถานใดก็ดี จะได้โปรดเกล้าฯ ให้เสนาบดีกระทรวงวังมีหมายสั่งกระทรวงคลังให้ตัดเงินเดือนกรมนั้นกระทรวงนั้นฤาบุคคลผู้นั้นตามสมควรแก่โทษ ฤาจะโปรดเกล้าฯ ให้ลงโทษเจ้าหน้าที่อย่างอื่นตามควรแก่ความผิด

          ให้หมายบอกเจ้าหน้าที่ทั้งปวงให้ทราบพระราชนิยมอันนี้ให้ทั่วกัน แลจะได้เริ่มใช้ตั้งแต่การเสด็จพระราชดำเนินพระราชทานกฐินนี้เป็นต้นไป

ที่มา : ร.5 ว 25/2 ประกาศพระราชนิยม

ผู้เขียน :

watcharaporn

วันที่เผยแพร่ :

วันจันทร์, 03 ตุลาคม 2559

ผู้ชม :

245