ปรับขนาดอักษร

วิธีสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

 

การค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

     เอกสารจดหมายเหตุเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ของชาติที่สำคัญยิ่ง สะท้อนถึงความเป็นไปของชาติบ้านเมืองในอดีตทุกด้าน เช่น การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกจากความเก่าตามอายุของเอกสารแล้ว การจับต้องใช้งานของผู้ค้นคว้าเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เอกสารจดหมายเหตุเสื่อมสภาพ ชำรุดเสียหายและสูญหายได้ ดังนั้นเอกสารจดหมายเหตุนอกจากจะต้องดำเนินการเก็บรักษาและอนุรักษ์ตามหลักวิชาการโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้ว ผู้ค้นคว้าจะต้องระมัดระวังในการจับต้องในระหว่างการใช้เอกสาร เพื่อให้เอกสารจดหมายเหตุมีอายุยาวนานเป็นมรดกสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป
ระเบียบกรมศิลปากรว่าด้วยการเข้าใช้บริการในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. 2553
 • อ่าน: 1483
 • เขียนโดย: Administrator
 • วันที่: วันอาทิตย์, 07 กรกฎาคม 2556
การใช้เครื่องอ่านไมโครฟิล์ม
 • อ่าน: 2285
 • เขียนโดย: วรนุช
 • วันที่: วันจันทร์, 08 กรกฎาคม 2556
การค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ
 • อ่าน: 2768
 • เขียนโดย: Administrator
 • วันที่: วันอังคาร, 12 มกราคม 2559
การยืมเอกสาร
 • อ่าน: 4280
 • เขียนโดย: Administrator
 • วันที่: วันอังคาร, 12 มกราคม 2559
ห้องบริการค้นคว้า
 • เขียนโดย : Administrator
 • อ่าน : 2039
 • วันที่ : วันอังคาร, 12 มกราคม 2559