ปรับขนาดอักษร

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ของกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

0.0/5 rating (0 votes)
  • Last update: 10 มีนาคม 2559
  • File size: 21.63 KB
  • Downloaded: 554

 

                         

        

 

                  กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ  สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  จะดำเนินการคัดเลือก

บุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖  และหนังสือ

กระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๒๗/๑๐๕๙๕  ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม  ๒๕๕๗  เรื่อง ประมาณการรายจ่ายกองทุน

ส่งเสริมงานจดหมายเหตุ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อการจ้าง

เป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน ๑ อัตรา คือ

๑.      ตำแหน่งที่จะดำเนินการคัดเลือก  ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  อัตราค่าจ้างเดือนละ

๑๑,๕๐๐ บาท  จำนวน ๑ อัตรา

          ๒.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

                        ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ และหรือตามข้อ ๖ แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ

พ.ศ. ๒๕๓๗   ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  หรือคุณวุฒิอย่างอื่น

ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

๓.  วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

                        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ชั้น ๑ ถนนสามเสน ท่าวาสุกรี กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ ตั้งแต่วันที่ ๒– ๑๕

มิถุนายน ๒๕๕๘  ในวันเวลาราชการ  โทร. ๐ ๒๒๘๑ ๑๕๙๙ ต่อ ๑๑๕

                   ๔.  เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

     ๔.๑  ต้นฉบับใบคุณวุฒิการศึกษา และใบรายงานผลหรือใบระเบียนแสดงผลการ

ศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครสอบพร้อมสำเนา

อย่างละ ๑ ฉบับ

                        ๔.๒  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด ๑ x ๑.๕ นิ้ว

ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๑ รูป

                        ๔.๓  ทะเบียนบ้านฉบับจริง พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ

                        ๔.๔  บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา ๑ ฉบับ 

 

 

 

 

 

- ๒ -

 

๕. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่คัดเลือก

                       ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือก

ในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ และจะทำการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน ท่าวาสุกรี กรุงเทพมหานคร

 

                   ๖. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

                       สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ จะประเมินผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความเหมาะสม

กับตำแหน่งจากประวัติส่วนตัว และพฤติกรรมที่ปรากฏทางอื่นของผู้เข้ารับการคัดเลือกเพื่อพิจารณาความ

เหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ความรู้ในวิชาเฉพาะตำแหน่ง ความคิดริเริ่ม ปฏิภาณไหวพริบและบุคลิก

 

                   ๗. เกณฑ์การตัดสิน

                       ผู้ที่จะถือว่าเป็นผู้คัดเลือกได้ จะต้องเป็นผู้ที่ได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  

 

                   ๘. การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใช้ได้ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี แต่ถ้ามีการคัดเลือก

ในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอัน

ยกเลิก