ปรับขนาดอักษร

  1. วันนี้เมื่อวันนั้น

นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

     เมื่อวันเสาร์ ที่ 12 มีนาคม พุทธศักราช 2559 เวลา 10.00 - 12.30 น. ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา นำนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมือง คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 25 คน เยี่ยมชมและฟังการบรรยายสรุปการใช้เอกสารจดหมายเหตุจากนางสาวกรพินธุ์ ทวีตา หัวหน้ากลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

ผู้เขียน :

Administrator

วันที่เผยแพร่ :

วันเสาร์, 12 มีนาคม 2559

ผู้ชม :

1069