ปรับขนาดอักษร

วิธีสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

 

การค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

     เอกสารจดหมายเหตุเป็นข้อมูลประวัติศาสตร์ของชาติที่สำคัญยิ่ง สะท้อนถึงความเป็นไปของชาติบ้านเมืองในอดีตทุกด้าน เช่น การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ การศึกษา ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เป็นต้น นอกจากความเก่าตามอายุของเอกสารแล้ว การจับต้องใช้งานของผู้ค้นคว้าเป็นปัจจัยสำคัญอีกประการหนึ่งที่ทำให้เอกสารจดหมายเหตุเสื่อมสภาพ ชำรุดเสียหายและสูญหายได้ ดังนั้นเอกสารจดหมายเหตุนอกจากจะต้องดำเนินการเก็บรักษาและอนุรักษ์ตามหลักวิชาการโดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้ว ผู้ค้นคว้าจะต้องระมัดระวังในการจับต้องในระหว่างการใช้เอกสาร เพื่อให้เอกสารจดหมายเหตุมีอายุยาวนานเป็นมรดกสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป
รู้จัก “จดหมายเหตุ”
 • อ่าน: 21904
 • เขียนโดย: Administrator
 • วันที่: วันอาทิตย์, 30 มีนาคม 2557
การสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุประเภทต่างๆ
 • อ่าน: 5861
 • เขียนโดย: Administrator
 • วันที่: วันพุธ, 03 กรกฎาคม 2556
เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ
 • อ่าน: 3170
 • เขียนโดย: Administrator
 • วันที่: วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2556
การใช้เอกสารจดหมายเหตุที่ถูกวิธี
 • อ่าน: 3584
 • เขียนโดย: Administrator
 • วันที่: วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2556
ข้อแนะนำการอ้างอิงเอกสารในหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
 • อ่าน: 3455
 • เขียนโดย: Administrator
 • วันที่: วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2556