ปรับขนาดอักษร

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

เครื่องมือช่วยค้นเอกสารจดหมายเหตุ

                                                                            

           เครื่องมือช่วยค้น (Finding Aids)เป็นเครื่องมือที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้เอกสารจดหมายเหตุเพื่อให้สามารถเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุในอารักขาของหอจดหมายเหตุได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

ประเภทของเครื่องมือช่วยค้นได้แก่ ทะเบียนเอกสาร(Register)บัญชีเอกสาร (Inventory)คู่มือแนะนำเอกสาร(Guide)รายการชั้นเก็บและกล่องเอกสาร(Shelf and Container List)ดัชนี (Index)ปฏิทินเอกสาร(Calendar)โดยเครื่องมือช่วยค้นจะทำให้ผู้ค้นคว้าทราบถึงแหล่งที่มา ประวัติทางการบริหารหรือประวัติเจ้าของเอกสาร ภาพรวมของกลุ่มเอกสาร ปริมาณของเอกสาร ประเภทของเอกสาร โครงสร้างและการจัดเรียงเอกสารและบัญชีชุดเอกสารและแฟ้มเอกสารแต่เดิมเครื่องมือช่วยค้นมักอยู่ในรูปของเอกสารเป็นรูปเล่ม ในปัจจุบันเครื่องมือช่วยค้นจะมีทั้งที่เป็นเอกสารที่เป็นรูปเล่ม สิ่งพิมพ์ ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ หรือฐานข้อมูลสืบค้น

                 

                เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ค้นคว้า สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได้จัดเครื่องมือช่วยค้นสำหรับผู้ค้นคว้าเพื่อให้สามารถเข้าถึงเอกสารจดหมายเหตุในอารักขาของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติไว้ดังนี้

บัญชีเอกสาร (Inventory)  เป็นเครื่องมือช่วยค้นที่ประกอบไปด้วยรายการของชุดเอกสารในกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุ โดยให้รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติหน่วยงานหรือเจ้าของเอกสาร ภาพรวมเกี่ยวกับเอกสารได้แก่ จำนวน ขนาด เนื้อหา การจัดเรียงเอกสาร คำอธิบายรายละเอียดของชุดเอกสาร  บัญชีเอกสาร

คู่มือแนะนำเอกสาร(Guide)เป็นเครื่องมือช่วยค้นที่จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับภาพรวมของเอกสารทั้งหมดในอารักขาของหอจดหมายเหตุ

ดัชนีเอกสาร(Index) เป็นเครื่องมือช่วยค้นที่ผู้ใช้เอกสาร สามารถเข้าถึงเอกสารประเภท ภาพถ่าย ,แบบแปลน ,แผนที่,แผนผัง,หนังสืออ้างอิง, กฤตภาค ,แถบบันทึกภาพ และแถบบันทึกเสียง โดยผู้ค้นคว้าสามารถสืบค้นจากคำค้นที่ต้องการจากคำค้นที่กำหนด

ปฏิทินเอกสาร(Calendar) เป็นเครื่องมือช่วย ที่จัดทำขึ้นโดยเรียงลำดับวันเวลาที่ปรากฏบนเอกสาร ส่วนใหญ่จะใช้ในการจัดทำเครื่องมือช่วยค้นในกลุ่มของเอกสารส่วนบุคคล ซึ่งจะระบุชื่อผู้เขียน ผู้รับ วันที่ สถานที่ เนื้อหาโดยย่อของเอกสาร ประเภทเอกสาร 

ผู้เขียน :

Administrator

วันที่เผยแพร่ :

วันศุกร์, 05 กรกฎาคม 2556

ผู้ชม :

3187