ปรับขนาดอักษร

ดาวน์โหลด Archive

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด Files

การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และการทำลายเอกสารราชการ

Updated on 16 กันยายน 2556

 • การส่งมอบเอกสารประวัติศาสตร์และการทำลายเอกสารราชการ

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

Updated on 26 พฤษภาคม 2559

 • พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

Updated on 26 พฤษภาคม 2559

 • พระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘

Updated on 26 พฤษภาคม 2559

 • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ และฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘

หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและทำลายเอกสารของหน่วยงานราชการ

Updated on 16 กันยายน 2556

 • หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บและทำลายเอกสารของหน่วยงานราชการ

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ

Updated on 26 พฤษภาคม 2559

 • กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ

คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร หน่วยงานของรัฐ

Updated on 08 มิถุนายน 2558

 • คู่มือการจัดทำตารางกำหนดอายุการเก็บเอกสาร หน่วยงานของรัฐ

คู่มือสำหรับประชาชน: การซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ

Updated on 03 มีนาคม 2559

 • การซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ

คู่มือสำหรับประชาชน: การนำเอกสารจดหมายเหตุออกไปเพื่อจัดแสดง ซ่อมแซม หรือเหตุจำเป็นอื่นใด

Updated on 03 มีนาคม 2559

 • การนำเอกสารจดหมายเหตุออกไปเพื่อจัดแสดง ซ่อมแซม หรือเหตุจำเป็นอื่นใด

คู่มือสำหรับประชาชน: การผลิตหรือทำซ้ำจดหมายเหตุในเชิงพาณิชย์

Updated on 03 มีนาคม 2559

 • การผลิตหรือทำซ้ำจดหมายเหตุในเชิงพาณิชย์

คู่มือสำหรับประชาชน: การส่งหรือนำเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักร

Updated on 03 มีนาคม 2559

 • การส่งหรือนำเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักร

คู่มือสำหรับประชาชน: การให้บริการการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย หรือการทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

Updated on 03 มีนาคม 2559

 • การให้บริการการศึกษา การค้นคว้า การวิจัย หรือการทำสำเนาเอกสารจดหมายเหตุและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม