ปรับขนาดอักษร

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุ

0.0/5 rating (0 votes)
  • Last update: 26 พฤษภาคม 2559
  • File size: 11.04 MB
  • Downloaded: 1734

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติมีหน้าที่รับผิดชอบในการวบรวม เก็บรักษา และให้บริการเอกสารจดหมายเหตุที่รวบรวมจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงเอกสารของบุคคลที่มีผลงานอันเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ จึงต้องมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงานจดหมายเหตุเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ได่แก่ การส่งมอบเอกสาร การส่งมอบบัญชีเอกสารที่ขอเก็บเอง การฝากเก็บเอกสารสำคัญที่ยังไม่ครบอายุการเก็บรักษา การทำความตกลงการทำลายเอกสาร รวมทั้งการส่งบัญชีหนังสือขอทำลายให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เพื่อให้ความเห็นชอบและพิจารณาประเมินคุณค่าคัดเลือกเป็นเอกสารจดหมายเหตุ