ปรับขนาดอักษร

คู่มือสำหรับประชาชน: การซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ

0.0/5 rating (0 votes)
  • Last update: 03 มีนาคม 2559

     ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ หากประสงค์จะซ่อมแซมต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีกรมศิลปากรก่อนจึงจะดำเนินการได้ ทั้งนี้สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คู่มือสำหรับประชาชน การซ่อมแซมเอกสารจดหมายเหตุ 

หรือดูรายละเอียดได้ที่ https://www.info.go.th/#/th/ListOrganization/1704