ปรับขนาดอักษร

คู่มือสำหรับประชาชน: การส่งหรือนำเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักร

0.0/5 rating (0 votes)
  • Last update: 03 มีนาคม 2559

     ตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๒๐ กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดส่งหรือนำเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากรโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ สามารถปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้ คู่มือสำหรับประชาชน: การส่งหรือนำเอกสารจดหมายเหตุออกนอกราชอาณาจักร

หรือดูรายละเอียดได้ที่  https://www.info.go.th/#/th/ListOrganization/1704