การจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
เผยแพร่เมื่อ: 01 พ.ย. 62จำนวนผู้เข้าชม:1504
 

การจัดทำหนังสือที่ระลึกเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

         เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเฉลิมพระปรมาภิไธย พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีอย่างสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงขอความร่วมมือให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความประสงค์จะจัดทำหนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ดำเนินการตามขั้นตอนการขอจัดทำหนังสือตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาที่คณะทำงานฝ่ายกลั่นกรองการพิจารณาการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้กำหนดไว้ เพื่อให้การจัดทำหนังสือ มีวัตถุประสงค์และลักษณะเนื้อหา รูปแบบ ที่ถูกต้องและเหมาะสม

          ทั้งนี้ คณะทำงานฝ่ายกลั่นกรองการพิจารณาการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้กำหนดหลักเกณฑ์โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ลักษณะเนื้อหา ลักษณะการพิมพ์ การเผยแพร่ และขอบเขตของการดำเนินงาน โดยหน่วยงานจะต้องกรอกแบบสรุปการขอจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ตามที่ได้กำหนดไว้ ส่งมายัง

ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

          สามารถดูรายละเอียดหลักเกณฑ์และดาวน์โหลดแบบสรุปการจัดทำหนังสือที่ระลึกฯ ได้ที่ http://wow.in.th/qVu4 และ เว็บไซต์ของสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ www.nat.go.th  และเว็บไซต์ของกรมศิลปากรที่ www.finearts.go.th ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หมดเขตการส่งแบบสรุปการขอจัดทำหนังสือที่ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2282 8423, 0 2281 1599 ต่อ 142-145 โทรสาร 0 2281 5341, 0 2282 3826

          การเสนอขอจัดทำหนังสือที่ระลึก เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ในส่วนของหน่วยงานภาครัฐจะต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป ส่วนหน่วยงานภาคเอกชนจะต้องผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองจากหัวหน้าหน่วยงาน/องค์กร นอกจากนี้ หนังสือที่ระลึกฯ ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว หากหน่วยงานเจ้าของหนังสือประสงค์จะนำตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษกไปใช้พิมพ์ในหนังสือให้แจ้งขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ ไปยังคณะอนุกรรมการฝ่ายกลั่นกรองการขอใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล