หนังสือและของที่ระลึก

เฉลิมฟิล์มกระจก ฉลองมรดกความทรงจำแห่งโลก

จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสที่ฟิล์มกระจกและภาพต้นฉบับจากฟิล์มกระจกชุดหอพระสมุดวชิรญาณได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

สมุดภาพจดหมายเหตุงานพระเมรุมาศและงานพระเมรุในสมัยรัตนโกสินทร์

จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณราชประเพณีในการจัดงานพระบรมศพและพระศพของสังคมไทย

ไปรษณียบัตรจดหมายเหตุ

ไปรษณียบัตรในหนังสือเล่มนี้เป็นไปรษณียบัตรส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร โดยทรงได้รับจากพระบาทสมเ...

สมุดภาพจดหมายเหตุพระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ยุวราชสกุลวงศ์

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้นำภาพที่จัดแสดงนิทรรศการ ชุด ยุวเจ้าฟ้า และยุวพระองค์เจ้า รวมถึงการคัดเลือกภาพเพิ่มเติม มาจัดพิมพ์เป็นสมุดภาพ โดยการนำเสนอเนื้อหาและภาพประกอบด้วย พระราชประวัติและพระราชกรณ...

สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต

จอมพลสมเด็จเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ุ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงดำรงตำแหน่งสำคัญของประเทศหลายตำแหน่ง และได้ทรงมีพระกรณียกิจมากมายหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการปกครอง การพัฒนากองทัพบก กองทัพเรือ การส...

การเสด็จประพาสยุโรปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.ศ.116 เล่ม 1-2

การเสด็จประพาสยุโรป ร.ศ.116 ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นการดำเนินพระราชกิจที่จะช่วยให้เกิดความปลอดภัยแก่ชาติ ดังคำปฏิญาณของพระองค์ก่อนเสด็จประพาสว่า การที่ข้าพเจ้าคิดจะไปประเทศยุโรป ...

สาระสังเขปเอกสารจดหมายเหตุ พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน

พลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพ็ชรอัครโยธิน เป็นพระบรมวงศ์สำคัญพระองค์หนึ่งที่มีพระกรณียกิจนานัปการ เช่น ด้านทหารช่าง การรถไฟ การพาณิชย์ การคมนาคม การวิทยุ โทรเลข เป็นต้น สาระสังเขปเอกสารเ...

การอนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ

เอกสารจดหมายเหตุและหนังสือ เป็นวัตถุทางวัฒนธรรมที่ถือเป็นมรดกที่สำคัญของชาติ เมื่อเก็บรวบรวมเอกสารและหนังสือไว้แล้วจำเป็นที่จะต้องอนุรักษ์และเก็บรักษาไว้ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่ออายุที่ยืนนานของเอ...

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เล่ม 1 - 2

หนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดพิมพ์ขึ้นเนื่องในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมพรรษาเสมอสมเด็จพระบรมอัยกาธิราช พุทธศักราช 2528 เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ พุทธศักราช 2530 และพร...

จดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 เล่ม 1 - 2

หนังสือจดหมายเหตุงานเฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542 ได้รวบรวมพระราชพิธ พิธี การเฉลิมฉลองและการถวายชัยมงคล โครงก...

หน้าข่าวสาร