ติดต่อหอจดหมายเหตุ

ติดต่อสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ National Archives of Thailand

สถานที่ตั้ง : สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพ 10300
โทรศัพท์ : 0 2281 1599, 0 2282 8423 
           งานบริการ ต่อ 103, 233
           ทำลายเอกสาร ต่อ 119, 120
           บันทึกเหตุการณ์ ต่อ 142, 143
           อนุรักษ์เอกสาร ต่อ 228
           บริหารงานทั่วไป ต่อ 104, 115
โทรสาร : 0 2628 5172
อีเมล : contact@nat.go.th
social media : Facebook สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

แผนที่