ข่าวสาร

การอบรมสัมมนาการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการ

นางประนอม คลังทอง รองอธิบดีกรมศิลปากร รองประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการพัฒนาการดำเนินงานจดหมายเหตุ กิจกรรมที่ 1 การพัฒนาบุคลากรเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดก...

นิสิตคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศึกษาดูงาน ณ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติจัดทำบุญเลี้ยงพระเพล เนื่องในโอกาสตั้งศาลพระภูมิ

ประกาศเลื่อนกำหนดวันรับหนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (สำหรั...

ข่าวสารทั้งหมด