ข่าวสาร

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ

ขอแจ้งปิดบริการค้นคว้าเอกสารจดหมายเหตุ เดือนกันยายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อแฟ้มจัดเก็บเอกสาร ชนิดไร้กรด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาติดสติ๊กเกอร์กระจกห้องผู้อำนวยการกลุ่มเอกสารจดหมายเหตุและบริการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 46 รายการ

ข่าวสารทั้งหมด