การสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ

การสืบค้นเอกสารจดหมายเหตุ ผู้ค้นคว้าจะต้องปฏิบัติตามลำดับ ดังนี้

  1. กรอกรายละเอียดประวัติ วัตถุประสงค์ ลงฐานข้อมูล
  2. รับบัตรประจำตัวผู้ค้นคว้า
  3. ลงทะเบียนเพื่อเข้าค้นคว้าในฐานข้อมูล

ข้อปฏิบัติการเข้าใช้บริการ

  1. ฝากสิ่งของส่วนตัวไว้ในตู้เก็บของก่อนเข้าห้องบริการค้นคว้า ยกเว้นปากกา ดินสอ กระดาษ หรือสมุดจดข้อความ
  2. ห้ามนำอุปกรณ์ทำสำเนาเอกสารเข้าห้องบริการค้นคว้า
  3. ห้ามใช้อุปกรณ์สื่อสารทุกประเภทในห้องบริการค้นคว้า
  4. ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มทุกประเภทเข้าห้องบริการค้นคว้า

วิดีโอแนะนำการใช้บริการ