วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นผู้นำองค์กรวิชาชีพจดหมายเหตุที่มีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์และการให้บริการที่มีมาตรฐาน

พันธกิจ

  1. อนุรักษ์เอกสารจดหมายเหตุไว้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
  2. พัฒนางานจดหมายเหตุทุกกระบวนงานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
  3. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเอกสารจดหมายเหตุ

ยุทธศาสตร์

  1. การนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สนับสนุนการดำเนินงานตามกระบวนงานจดหมายเหตุให้เข้มแข็งเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนเพิ่มขึ้น
  2. การพัฒนาบุคลากรของหอจดหมายเหตุแห่งชาติให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยเป็นมืออาชีพ
  3. การบริหารจัดการงานจดหมายเหตุเพื่อรองรับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจดหมายเหตุแห่งชาติ พุทธศักราช 2556
  4. การประชาสัมพันธ์งานจดหมายเหตุเชิงรุก